PŘEJÍT NA OBSAH
Právní informace

Stránka dostupná na adrese www.dsautomobiles.cz (dále jen "Stránka") je určena pro osobní informování internetových uživatelů. Přístup a používání této Stránky podléhají následujícím "Právním informacím", které jsou zde podrobně uvedeny, stejně jako platným zákonům a/nebo předpisům. Připojení a přístup k této Stránce znamená plné a bezvýhradné přijetí všech ustanovení těchto Právních informací ze strany internetového uživatele.

Společnost vlastnící Stránku si vyhrazuje právo změnit a aktualizovat, bez předchozího upozornění, tyto Právní informace a všechny prvky, produkty nebo služby prezentované na Stránce. Všechny tyto změny jsou závazné pro internetové uživatele, kteří by měli konzultovat tyto Právní informace spojené se Stránkou. Tyto Právní informace podléhají českému právu.

PUBLIKACE
Osobní údaje zpracovává společnost C Automobil Import s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČO: 250 80 229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47847, osobni.data@c-automobil-import.cz / 244 118 800, jakožto správce (dále jen „správce“) osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem, zejména členům distribuční sítě DS Automobiles,  členům skupiny Emil Frey Gruppe a subjektům, kteří pro správce zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
ŽÁDOST O KONTAKT S ZNAČKOU
Odpovědná osoba je k dispozici a může být kontaktována pomocí následujícího formuláře: https://ds.frey.webformcz.integsoft.cz/ask
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ:

Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:

 

Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „odhlášení“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo emailem na emailové adrese správce osobni.data@c-automobil-import.cz nebo písemně na adrese správce: C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů

Právo na omezení zpracování

Právo přenositelnost údajů

Právo vznést námitku

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování.

 

 

Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce osobni.data@c-automobil-import.cz nebo písemně na adrese správce: C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.

INFORMACE O PRODUKTECH
Informace a ilustrace na těchto stránkách mají obecný charakter a nemají smluvní hodnotu. Mohou být změněny bez předchozího upozornění.
INFORMACE O SLUŽBÁCH

Služby uvedené na tomto webu jsou ty, které mohou nabízet členové účastnící se v síti výrobce. Pokud jde o náhradní díly a příslušenství, ceny jsou uvedeny pouze jako orientační a nezahrnují montáž, pokud se nejedná o balíčky. Tyto balíčky platí pouze po dobu uvedenou. Obchodní síť výrobce je k dispozici k odpovědím na všechny vaše otázky týkající se produktů a služeb uvedených na tomto webu.

 

PŘIPOMÍNÁME VÁM:

 

Členové obchodní sítě výrobce jsou nezávislí obchodníci, kteří si zachovávají právo stanovit své vlastní sazby a rozhodnout, zda se budou nebo nebudou účastnit nabídek výrobce (včetně balíčků). Jsou jedinými zodpovědnými za informace, které poskytují na tomto webu.

INFORMACE O FINANCOVÁNÍ:
C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny finančních nabídek – uvedené ceny jsou platné výhradně pro vzorové verze; – v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším prodejcem DS

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES:

 

Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

 

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

 

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

KONFLIKT – MEDIAČNÍ POSTUP PRO SPOTŘEBITELE:

 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které  ses jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

GESTION DES MOTS DE PASSE
Le Constructeur met à votre disposition sur ce site Internet différents espaces vous permettant d'avoir accès à des services privilégiés (ex : Mon Espace DS). Pour obtenir l'accès à ces espaces, vous devez saisir votre adresse e-mail, nom prénom, code postal et choisir un mot de passe. Ce mot de passe est strictement personnel et vous devez en assurer la confidentialité. A ce titre, vous êtes responsable de toute utilisation de ce mot de passe et le Constructeur ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute perte ou dommage occasionné par l'utilisation de ces espaces et/ou de ce mot de passe. Vous devez informer le Constructeur de toute utilisation frauduleuse de votre mot de passe ou espace et vous déconnecter après chaque consultation du site.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

 

Prezentace a obsah Stránek vytvářejí celek chráněný platnými právními předpisy. Prezentace jako celek je obchodním majetkem DS a obsahuje mimo jiné obsah chráněný právem na ochranu duševního vlastnictví, jehož majitelem je DS nebo třetí osoby, které DS povolily jeho použití. Jakákoliv reprodukce a/nebo prezentace a/nebo zpracování jejich obsahu, částečná nebo celková, nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu DS. Název DS, DS Automobiles, DS Access, DriveDS, logo DS, názvy vozů modelové řady a obchodní slogany a jiné, kromě zvláštních údajů, jsou chráněny ochrannými známkami dle platných právních předpisů. Jakékoliv použití shodného nebo podobného označení v obchodním styku, bez předchozího písemného souhlasu DS bude považováno za porušení práv k ochranné známce. Modely a/nebo jejich verze představené na těchto internetových Stránkách, stejně tak jako údaje o jejich výbavě, opcích a doplňcích, se mohou lišit v závislosti na jednotlivých zemích. Pokud si Uživatel přeje jakékoliv upřesnění nebo doplňující informace, kontaktuje svého prodejce vozů DS.

 

Prvky jsou chráněny jako vlastnictví DS nebo vlastnictví třetích osob, které DS povolily jejich použití. Jakákoliv reprodukce, úprava, modifikace, prezentace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv nosič (papír, digitální nosič, …) nemůže být provedeno bez předchozího písemného souhlasu DS a je považováno za porušení autorského práva, ochranné značky a podléhá trestním a občanským sankcím podle příslušných předpisů.